Vés al contingut

Ara o suara

Significat

Expressió que indica l'obligatorietat de fer una acció.

Variants: 

A les bones o a les males

De grat o per força,

Tipus

Circumstancial

Registre i marc contextual

Expressió pròpia de registres col·loquials o mitjanament formals.

Valor intensificador.

Expressió incorrecta

Sí o sí

Indica la necessitat d'executar una acció de manera obligada.