Vés al contingut

Anar-se'n en orris

Significat

Anar malament un assumpte una situació.

Tipus

Circumstancial

Expressions sinònimes

Acabar com el rosari de l’Aurora loc. v. Acabar ma- lament, amb baralles, amb amb ruïna, amb fracàs, etc. DCVB.

Altres informacions

Del CFIB:

Anar en orri, una cosa loc. adv. Anar o estar de qual- sevol manera, desordenadament, no gens bé. Reme- nant arreu y etzivant-ho tot en orris, Pons Auca 46. DCVB, Empordà, Vic, Tortosa, Bal. / Emportar-se una cosa de mala manera, fer-la desaparèixer, des- truir-la o espatllar-la. DCVB. Rond. Mall.: I aquí tots es seus bons propòsits se n’anaren en orri, es seu seny quedà térbol. ‘Sa fia del Sol i de la Lluna’ Variants: I. Estar en orri loc. adv. DCVB; II. A norri loc. adv. Grafia incorrecte, per “en orri”. Entre rodes i espigons de carro que nadaven a norri, Roq. 11. DCVB.

Anar-se’n a rodar loc. v. Morir-se o destruir-se.

DCVB. Variants: I. Anar-se’n a can Pistraus loc. v. DCVB; II. Anar-se’n a Xauxa loc. v. iròn., morir-se. BDC, XVII, 117. DCVB.

Anar-se’n al cel loc. v. Morir-se. DCVB. Variants: I. Anar-se’n a l’altre món loc. v. Morir, DCVB.

Enviar a l’altre món loc. v. Matar. DCVB. Anar-se’n al dimoni loc. v. Perdre’s, fer-se malbé, esser destruït. «En dos anys se n’ha anat al dimoni tota la seva fortuna». DCVB. Variants: I. Anar-se’n al calaix loc. v. Morir-se, arruinar-se, o en general perdre tota la força, restar inútil. DCVB.